Op déze dag doet de rechtbank uitspraak in zedenzaak Ali B